Što Duh Sveti čini u nama?

Želimo sebi posvijestiti istinu o Duhu Svetome i sjetiti se što on čini u nama i što želi činiti s nama. Postanimo najprije svjesni istine kako smo mi već na krštenju primili Duha Svetoga. Tada smo kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Na poseban smo način darove Duha Svetoga primili u sakramentu potvrde ili krizme. Tada nam je biskup ili njegov zamjenik rekao: “Primi pečat dara Duha Svetoga.” Taj je pečat ostao neizbrisiv u našoj duši. No, trebamo znati kako darovi Duha Svetoga ne djeluju u nama na magijski način, nego se aktiviraju snagom naše vjere. Sveti Pavao piše Timoteju da raspiruje u sebi darove Duha Svetoga koje je primio polaganjem Pavlovih ruku.

U drugoj poslanici Timoteju Pavao ga potiče na vjernost i kaže: “Zato ti pripominjem da raspiriš Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku. Uistinu, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti” (2 Tim 1,6-7). Kao što pušemo u žar na kojem su drva da se razgori vatra, tako isto svojom molitvom i jakom vjerom raspirujemo, odnosno aktiviramo čudesno lijepe i moćne darove koje je Duh Sveti položio u našu dušu. To je skriveno blago koje, nažalost, ostaje u mnogim dušama neupotrebljivo i neaktivirano, jer im nedostaju živa vjera i pouzdana molitva.

Duh Sveti nas čisti od grijeha. Kad se Isus na Uskrs ukazao apostolima, dahnuo je u njih i rekao im. “Primite Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe, bit će im oprošteni.” (Iv 20,22-23). U molitvi odrješenja u sakramentu ispovijedi svećenik kaže da je Bog poslao Duha Svetoga na oproštenje grijeha. Nadalje, Duh Sveti je Posvetitelj. On posvećuje našu dušu, on od naše nutrine stvara hram Božji. Kad me Duh Sveti posveti, onda sam ja prikladan da stupim pred lice Božje. Duh Sveti je naš Branitelj. On nas brani od svega što nas želi zarobiti i odvojiti od Boga. Duh Sveti brani nas od Zloga, tj. od Sotone, najvećeg neprijatelja Božjeg i neprijatelja svih onih koji žele biti Božji. Ako u nama djeluje Duh Sveti, onda nam ni Sotona ne može ništa. Sv. Ivan apostol jasno kaže: “Jači je onaj koji je u nama, od onoga koji je u svijetu.” (1 Iv 4,4). U svijetu je Zli koji laže, ubija i zavodi ljude. A u nama je Duh Sveti, Duh Isusov koji nas brani od Zloga i njegovih zlokobnih nakana s nama. Nikakve sotonske zamke ni ljudska zloba niti magijska čaranja, gatanja ni prokletstva ne mogu nam ništa ako smo otvoreni Duhu Svetomu i ako on u nama djeluje. Duh Sveti nas tješi, hrabri i jača svojom snagom od koje ništa nije jače. Mi nismo ni svjesni kakvu snagu u sebi nosimo. Duh Sveti nas uvjerava da smo ljubljena djeca Božja. On iz našega srca upućuje Bogu molitvu u kojoj ga zovemo Abba, što znači Oče. Mi često ne znamo kako se treba pravo moliti. Ako se prepustimo Duhu Svetomu, onda će on iz nas upućivati Bogu Ocu najbolju molitvu koja će sigurno biti uslišana. Duh Sveti nas uvodi u svu istinu o Bogu i o nama samima. On je Duh istine. Svaki put kad imamo hrabrosti živjeti u istini, Duh Sveti ostaje u nama. Kad lažemo, Duh Sveti nas napušta.

Kad se pokajemo  za svoje grijehe i opet zaželimo živjeti u istini, Duh Sveti se ponovno vraća u našu dušu. No, treba reći i to da nam je, da bismo se uopće mogli pokajati za svoje grijehe i zaželjeti živjeti u istini, potrebna snaga odozgo, sila Duha Svetoga, koju nam u svojoj ljubavi besplatno daje. Duh Sveti unosi Božji mir u našu dušu. Uskrsli Krist je pozdravljao svoje učenike riječima: “Mir vama“ (Iv 20,19). Taj mir nije od ovoga svijeta. Samo Duh Sveti može umiriti ljudsko srce i udijeliti mu Kristov mir. Plod takvog mira duboka je radost koja prožima srce koje je u miru s Bogom. Duh Sveti je ljubav koja povezuje Oca i Sina. On stvara zajedništvo i među ljudima. Duh Sveti liječi srca slomljena i opet spaja u jedno srca rastavljena. On nas uvodi u zajedništvo s Bogom i s Kristom, uvodi nas dakle u zajedništvo ljubavi za kojom čezne ljudsko srce.

(tekst  www.bitno.net)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.